Zmluvné podmienky účasti na dennom tábore

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na denných táboroch

Poskytovateľom je spoločnosť Hlinohranie, názov spoločnosti: Tatiana Tekulová, adresa: Športova 728, Gajary 90061, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri: 8003/92 , Vložka číslo :ev.č 4876 , IČO: 32129149 , DIČ: 102530420, tel. +421903704568, e-mail: hlinohranie@gmail.com

Čl.I Výklad pojmov

1. Za „Objednávateľa“ sa na účely tejto Zmluvy považuje osoba, ktorá je v Prihláške uvedená ako zákonný zástupca (rodič).

2. Za „Poskytovateľa“ sa na účely tejto Zmluvy považuje spoločnosť Hlinohranie, názov spoločnosti: Tatiana Tekulová, adresa: Športova 728, Gajary 90061, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri: 8003/92 , Vložka číslo :ev.č 4876 , IČO: 32129149 , DIČ: 102530420, tel. +421903704568, e-mail: hlinohranie@gmail.com

3. Za „Dieťa“ sa na účely tejto Zmluvy považuje osoba, ktorá je uvedená v Prihláške ako dieťa.

4. Za „Turnus“ sa na účely tejto Zmluvy považuje časový úsek uvedený v Prihláške, pričom trvanie tábora v jednotlivé dni je od 8:00 do 16.00-16.30hod.

5. „Zmluva“ znamená Prihláška vyplnená a odoslaná Objednávateľom, čím súhlasí so Všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na denných detských táboroch.

Čl.II Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z účasti Dieťaťa na dennom detskom tábore.

Čl.III Uzavretie zmluvy

1. Objednávateľ na základe ponuky Poskytovateľa uvedenej na www.hlinohranie.sk prejavil záujem o keramický denný detský tábor, určený Turnusom a zaslal Poskytovateľovi vyplnenú Prihlášku, zverejnenú na web stránke www.hlinohranie.sk a to prostredníctvom on-line Prihlášky. Vyplnená a odoslaná Prihláška sa považuje za Návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Objednávateľa.

2. Na uzavretie Zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky: – potvrdenie Prihlášky zo strany Poskytovateľa a – uhradenie Ceny za denný detský tábor v plnej výške.

3. Zmluva sa považuje za uzavretú momentom uhradenia Ceny za denný detský tábor v plnej výške objednávateľom.

Čl.IV Platobné podmienky

1. Cena za denný detský tábor (ďalej len „Cena“) je stanovená v informáciách o dennom tábore na stránke poskytovateľa www.hlinohranie.sk. v sekcii letný tábor

2. V Cene je zahrnuté: pedagogický dozor, výučba v keramickej dielni, materiál, 2x výpal v keramickej peci, pitný režim počas celého dňa, strava – desiate,obedy,olovranty, darčeky, materiálno-technické zabezpečenie voľnočasových aktivít

2. Cenu je potrebné uhradiť do 10 dní od potvrdenia Prihlášky zo strany Poskytovateľa e-mailom

najneskôr však 7 dní pred nástupom do tábora. Pokiaľ Objednávateľ neuhradí Cenu za denný detský tábor v uvedenej lehote, Prihláška sa zruší a miesto bude uvoľnené ďalšiemu záujemcovi.

3. Cenu je možné uhradiť bankovým prevodom na účet, ktorý bude Objednávateľovi zaslaný e-mailom. Do poznámky je potrebné uviesť meno Dieťaťa

4. Cena za denný detský tábor sa považuje za uhradenú momentom pripísania na účet Poskytovateľa.

Čl.V Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný pri nástupe Dieťaťa do detského tábora priniesť čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave Dieťaťa (že netrpí žiadnou infekčnou chorobou a nebolo mu nariadené karaténne opatrenie) nie staršie ako jeden deň pred nástupom Dieťaťa do denného detského tábora. Prehlásenie je možné vypísať aj v deň nástupu Dieťaťa do denného detského tábora. – ak Dieťa užíva nejaké lieky, je potrebné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na denný detský tábor spolu s potvrdením od ošetrujúceho lekára a lieky odovzdať vedúcemu tábora.

2. Objednávateľ je povinný v prihláške písomne informovať Poskytovateľa o všetkých zdravotných obmedzeniach Dieťaťa, ochoreniach, alergiách a užívaných liekoch.

3. Objednávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný priviesť Dieťa na denný detský tábor na miesto a v čase určenom v Informáciách pre rodičov.

4. Objednávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca je povinný vyzdvihnúť si Dieťa z denného detského tábora na mieste a v čase určenom v Informáciách o dennom letnom tábore na stránke www.hlinohranie.sk v sekcii letný tábor.

5. Ak nie je určené inak, príchod detí je stanovený na 8.00 hod. a odchod na 16.00 – 16.30hod a to počas každého dňa Turnusu.

6. Akákoľvek zmena nástupu a odchodu bude Objednávateľovi vopred oznámená telefonicky alebo písomne.

7. Neodporúčame dávať deťom do tábora žiadne drahé alebo hodnotné veci/predmety. Poskytovateľ nenesie za ne žiadnu zodpovednosť.

Čl.VI Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť program denného detského tábora a to z dôvodu nepriaznivého počasia, alebo iných objektívnych dôvodov.

2. O takejto zmene je Poskytovateľ povinný objednávateľa vopred informovať.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie Turnusu a to v prípade ak: – je obsadenosť daného Turnusu denného detského tábora nedostatočná alebo – existujú iné nepredvídateľné skutočnosti ako je nebezpečenstvo šírenia nákazy, živelné pohromy, atď.

4. V prípade zrušenia Turnusu je podľa ods. 5. Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti písomne.

5. V prípade, ak dôjde k zrušeniu Turnusu zo strany Poskytovateľa v zmysle ods. 5. tohto článku, poskytne Poskytovateľ Objednávateľovi možnosť zúčastniť sa denného detského tábora v inom voľnom Turnuse. V prípade, že si Objednávateľ z ponuky nevyberie, je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi zaplatenú Cenu za denný detský tábor v plnej výške, a to do 7 dní odo dňa doručenia písomného upovedomenia o zrušení Turnusu Objednávateľovi.

Čl.VII Vyhlásenia zmluvných strán

1. Objednávateľ vyhlasuje, že Dieťa, ktoré do denného detského tábora prihlásil:

– je zdravé, nejaví príznaky akútneho ochorenia

– má základné sociálne návyky

– je schopné zaradiť sa do kolektívu a nevyžaduje poobedný spánok

– je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny inštruktorov

– je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.

2. Objednávateľ vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh denného detského tábora.

3. Objednávateľ vyhlasuje, že Dieťa pred nástupom na denný detský tábor oboznámil s Táborovým poriadkom a poučí Dieťa o tom, že je povinné:

– Dodržiavať pokyny vedúceho tábora, ako aj pokyny ostatných inštruktorov.

– Dávať pozor na svoje zdravie, neohrozovať svoje zdravie ani zdravie iných.

– Neničiť priestory tábora, pomôcky ako aj prostredie, v ktorom sa bude dieťa nachádzať.

– Okamžite informovať vedúceho tábora o úraze svojom alebo úraze ktoréhokoľvek účastníka, rovnako tak je povinný informovať aj o iných zdravotných ťažkostiach ako je bolesť hlavy, brucha a iné.

– Neodčleňovať sa od skupiny, svojvoľne ju neopúšťať a vedúceho tábora vždy informovať o akomkoľvek vzdialení sa od skupiny.

– Dávať si pozor na svoje veci, a ak sa niečo stratí okamžite o tom informovať vedúceho tábora.

– Rešpektovať ostatných účastníkov tábora

4. V prípade hrubého nerešpektovania vedúcich a iného porušenia Táborového poriadku musí Dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

Čl.VIII Odstúpenie od zmluvy objednávateľom

1. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy, a to aj bez udania dôvodu, vždy však len písomnou formou. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného odstúpenia od Zmluvy Poskytovateľovi.

2. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa ods. 1. tohto článku je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi storno poplatok, a to: – vo výške 25 % z Ceny denného detského tábora v prípade, ak k odstúpeniu došlo v lehote viac ako 15 dní pred nástupom na denný detský tábor

-vo výške 50 % z Ceny denného detského tábora v prípade, ak k odstúpeniu došlo v lehote 7– 15 dní pred nástupom na denný detský tábor,

– vo výške 100 % z Ceny denného detského tábora v prípade, ak k odstúpeniu došlo v lehote 7 a menej dní pred nástupom na detský tábor, alebo ak dieťa nenastúpilo na denný detský tábor vôbec.

3. V prípade neúčasti Dieťaťa v tábore z vážnych zdravotných dôvodov, Poskytovateľ vráti Objednávateľovi Cenu za denný detský tábor. V takomto prípade je nutné predložiť lekársku správu o zdravotnom stave Dieťaťa, ktorá nedovoľuje jeho účasť v tábore a to bezodkladne, kedy sa Objednávateľ o takejto skutočnosti dozvedel, najneskôr však v deň plánovaného nástupu Dieťaťa na denný detský tábor. V opačnom prípade sa nebude na túto skutočnosť prihliadať.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť zaplatenú Cenu za denný detský tábor po odpočítaní o prípadné storno poplatky v zmysle ods. 2. tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa, prípadne do 30 dní odo dňa predloženia lekárskej správy podľa ods. 3. tohto článku.

5. V prípade, že počas trvania denného detského tábora dôjde k jeho prerušeniu z dôvodov na strane Objednávateľa, nevzniká Objednávateľovi nárok na vrátenie pomernej časti Ceny za denný detský tábor a to ani v prípade, že dôvodom odchodu je ochorenie Dieťaťa.

Čl.IX Odstúpenie od zmluvy Poskytovateľom

1. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy:

a) v prípade zrušenia Turnusu podľa čl. VI ods. 5. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,

b) v prípade neodovzdania dokumentov podľa čl. V ods. 1. týchto Všeobecných zmluvných podmienok,

c) v prípade, ak Dieťa alebo Objednávateľ závažne porušuje podmienky správania sa v tábore, ustanovenia Zmluvy alebo inak závažne sťažuje chod denného detského tábora a ani napriek upozorneniu vedúceho tábora nedôjde k náprave.

2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Poskytovateľa v zmysle ods. 1. Písm. b) a c) tohto článku, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie Ceny za denný detský tábor ani jej pomernej časti.

Čl.X Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ spracovával osobné údaje Objednávateľa uvedené v Prihláške a osobné údaje Dieťaťa uvedené v Prihláške pre účely riadneho výkonu predmetu tejto Zmluvy v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov, a to až do odvolania písomnou formou.

2. Objednávateľ súhlasí, aby osobné údaje Objednávateľa a Dieťaťa špecifikované v ods. 1. tohto článku boli uložené v databáze Poskytovateľa aj po ukončení Zmluvy, za účelom uľahčenia ďalšej prípadnej spolupráce v budúcnosti, prípadne udelenia Objednávateľovi statusu stáleho zákazníka a k tomu udelenia prípadných viažucich sa výhod, ak také bude Poskytovateľ ponúkať.

3. Objednávateľ súhlasí s fotografovaním Dieťaťa pri táborových aktivitách počas pobytu v dennom detskom tábore. Tieto fotografie je Poskytovateľ oprávnený použiť na propagáciu organizovania svojich táborov a taktiež je oprávnený fotografie zverejňovať na svojej internetovej stránke www.hlinohranie.sk.

Čl. XI Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky účasti na denných detských táboroch sú záväzné pre obeZmluvné strany a tvoria neoddeliteľnú súčasť záväznej Prihlášky Dieťaťa do denného detského tábora, a teda neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2. Meniť tieto Všeobecné obchodné podmienky účasti na denných detských táboroch alebo Zmluvu je možné len písomným dodatkom podpísaným oboma Zmluvnými stranami.

3. Vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve upravené, sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok prečítali, rozumejú im, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plniť.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 02.04.2017.